رستا ایمن دارو متعهد به ارائه و اجرای اخلاق تجاری خود و انسجام شخصیت است.

تعهد ما را انطباق قوانین ما با قوانین سازمان غذا و دارو ایران به شدت ثابت می کند. با این قوانین ما اعتماد بیماران، متخصصین، موسسات و دیگر مشتریان حوزه های بهداشت و درمان را جلب می کنیم.

انطباق فرهنگ در اطراف ما بهترین دستاورد است که ارتباطات آزاد از جمله گفتگو آزاد در مورد نگرانی های موجود مربوط به هماهنگی با قوانین قابل اجرا، مقررات و سیاست های شرکت را ترویج می دهد.

ارزش های ما زمینه ای را ایجاد کرد که ما یک دهه فوق العاده را پشت سر گذاشتیم همراه با تعهد بی قید و شرط به سلامتی، امنیت و محیط زیست، ارزش های ما سکویی است که برای ورود به فصل بعد می سازیم. به عنوان پیشرو، ما هم چنان به ایجاد توسعه ادامه می دهیم و امیدواریم که در هر مرحله ازراه در آنجا قرار داشته باشیم.