انطباق فرهنگ در اطراف ما بهترین دستاورد است که ارتباطات آزاد از جمله گفتگو آزاد در مورد نگرانی های موجود مربوط به هماهنگی با قوانین قابل اجرا، مقررات و سیاست های شرکت را ترویج می دهد.

ارزش های ما زمینه ای را ایجاد کرد که ما یک دهه فوق العاده را پشت سر گذاشتیم همراه با تعهد بی قید و شرط به سلامتی، امنیت و محیط زیست، ارزش های ما سکویی است که برای ورود به فصل بعد می سازیم. به عنوان پیشرو، ما هم چنان به ایجاد توسعه ادامه می دهیم و امیدواریم که در هر مرحله از راه در آنجا قرار داشته باشیم.